#ROG4CREATORS

Paint it ROG Challenge

Pokoloruj i tchnij życie w głównego bohatera!

PAINT IT ROG CHALLENGE to konkurs graficzny nie tylko dla fascynatów grafiki komputerowej, ale też tradycyjnych mediów artystycznych. Ściągnij plik i za pomocą kolorów pokaż nam, jak ty wyobrażasz sobie robota #ROG4Creators!

Jak to zrobić?

1. ŚCIĄGNIJ 

Na strone w sekcji “Grafiki do pobrania” znajduje się model przygotowany przez Wojciecha Magierskiego z M4G Seminars w formacie .jpg, .png i .psd. Ściągnij go w wybranej przez siebie formie.

 

 

2. POKOLORUJ

Z wykorzystaniem dowolnego programu graficznego lub tradycyjnych mediów artystycznych (kredki, pastele, farby itp.) pokoloruj model – możesz tylko nałożyć kolory na szablon, ale też całkowicie dać się ponieść wyobraźni, dodając tło lub własne elementy do modelu.

 

 

3. WYŚLIJ

Zgłoszenie należy wysłać w wiadomości mailowej o tytule „ROG4Creators – konkurs graficzny” na adres konkurs@gry-online.pl. Zgłoszenie powinno być zapisane w formacie .jpg lub .png o wielkości nieprzekraczającej 25 MB i powinno być podpisane Twoim nickiem z GRY-Online. Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać konto w serwisie GRY-OnLine. Darmowe konto możesz założyć [TUTAJ].

 

Możesz wysłać tylko jedno zgłoszenie do PAINT IT ROG CHALLENGE! 

 

 

4. PODZIEL SIĘ EFEKTAMI

Jeśli tylko masz ochotę podzielić się efektami swojej pracy wcześniej, wrzucaj postępy na Instagram pod hashtagiem #ROG4Creators. Wybrane posty zrepostujemy w relacji oficjalnego Instagrama GRYOnlinepl. Wasze zgłoszenia wysłane na maila będą także zamieszczane w galerii poniżej.

 

Szczegółowy regulamin oraz pełną rozpiskę nagród możecie podejrzeć w Regulaminie na dole strony.

Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w konkursie Paint It ROG Challenge!

Prace zwycięzców oraz wyróżnionych możecie znaleźć w galerii poniżej.

My widzimy to tak! a Ty?

Co możesz wygrać?

kurs complex one

koszulki z grafiką

Zestawy GADŻETów ROG

Co możesz wygrać?

kurs complex one

koszulki z grafiką

ZESTAWY GADŻETów ROG

Galeria Waszych prac

i miejsce

Amaikaia

iI miejsce

ChiyoKyokane

III miejsce

vanwinczi

WYRÓŻNIENI AUTORZY

NImica
Wagabonda
bambo3
pixeloze
NxMichiyo
KluchtongSAMA
ab_iove_principium
Nukk
Kasha
B0gna
Tyran112
Warhapper

Galeria Waszych prac

Regulamin paint it rog challenge

Postanowienia ogólne

 

1. Konkurs organizowany jest przez GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości), zwanej dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs organizowany jest na zlecenie firmy ASUS Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Cybernetyki 9, 02-677 w Warszawie, (zwanej dalej: „Zleceniodawcą”).

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły konkursu

 

5. Konkurs rozpoczyna się 08.06.2020 roku. Okres zgłaszania Prac Konkursowych trwa do 5.07.2020 roku włącznie. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia okresu zgłaszania Prac Konkursowych.

6. Konkurs polega na pokolorowaniu dowolną techniką postaci robota przygotowaną przez Wojciecha Magierskiego z M4G Seminars i zaprezentowaniu graficznego zgłoszenia konkursowego do zadania.

7. Organizator udostępnia plik z modelem do pobrania i pokolorowania:
a. .jpg
b. .png
c. .psd

8. Zgłoszenie pracy graficznej powinno spełniać następujące warunki:
a. praca może zostać wykonana dowolną metodą ilustracyjną (digital 2D, kredki, ołówek, kolaż, itp.);
b. plik zawierający zgłoszenie, zapisane w formacie .jpg lub .png o wielkości nieprzekraczającej 25 MB należy umieścić jako załącznik do wiadomości mailowej i przesłać na adres konkurs@gry-online.pl.

9. Uczestnik zachowuje prawo do publikacji pracy konkursowej we własnych mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, ArtStation, Behance, itd. oraz na blogach.

10. Uczestnik ma możliwość udostępnienia swojej pracy konkursowej na Instagramie pod hashtagiem “#ROG4Creators”. Organizator zastrzega sobie prawo do repostowania pracy konkursowej w ramach relacji na oficjalnym profilu Organizatora.

11. Prace uczestników przesłane na adres mailowy zostaną umieszczone w galerii na stronie: https://rog4creators.pl/.

12. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej i podstronach: https://rog4creators.pl/, stworzonej przez Organizatora.

 

Zgłoszenie

 

13. Zgłoszenie mailowe przesłane na adres konkurs@gry-online.pl musi zawierać:
a. tytuł maila „ROG4Creators - konkurs graficzny”;
b. do maila powinna być dołączona praca konkursowa zgodna z wymaganiami Regulaminu;
c. w wiadomości mailowej należy zamieścić swój nick z GRY-OnLine.

 

Warunki udziału w konkursie

 

14. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić po jednej pracy do każdego z trzech konkursów organizowanych w ramach ROG4Creators (teksturowy, graficzny i tekstowy), lecz może zostać nagrodzony wyłącznie w jednym z nich.

15. Aby dane zgłoszenie zostało zakwalifikowane do udziału w Konkursie i podlegało ocenie, musi być przekazane w terminie wskazanym w pkt. 5, zgodnie z wytycznymi postawionymi w pkt. 6, 8 i 13, a ponadto:
a. nie może naruszać dobrych obyczajów przyjętych w społecznościach internetowych;
b. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich; tyczy się to także praw autorskich do oficjalnych materiałów Zleceniodawcy;
c. nie może nawiązywać do alkoholu, narkotyków lub intymnych części ciała, a ponadto przekleństw i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Niedopuszczalne jest także umieszczanie tych słów w wersji ocenzurowanej.

16. Do udziału w Konkursie niezbędna jest rejestracja na stronach internetowych Organizatora oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”). Darmowy profil w serwisie GRY-OnLine.pl można założyć na stronie.

17. Z chwilą zakwalifikowania zgłoszenia, staje się ono Pracą Konkursową, a użytkownik staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), a ponadto oświadcza, że:
a. jest autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej i posiada do niej wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie;
b. oświadcza, że Praca Konkursowa jest zgodna z niniejszym Regulaminem, nie narusza praw osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
d. udziela nieodpłatnej niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zezwala na wykorzystanie Pracy Konkursowej w części lub w całości, na wszelkich polach eksploatacji.

18. W momencie wysłania zgłoszenia, Zgłaszający jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie pracy w całości lub fragmentach przez Organizatora.

19. W wypadku naruszenia praw autorskich, bądź majątkowych uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

20. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie i z odbiorem Nagrody.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu;
b. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Przeniesienie praw autorskich

 

22. Z chwilą przedstawienia zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy nieograniczonej w czasie i terytorialnie niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, obejmującej w najpełniejszym dopuszczalnym prawem zakresie, wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności:
a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
c. wprowadzanie do obrotu;
d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych;
e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów w tym serwisów społecznościowych – odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w formacie downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL lub jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
f. publiczne wykonywanie;
g. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów stacjonarnych lub przenośnych, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 lub MP4, iPod, iPhone, itp.);
h. wystawianie, wyświetlanie, użyczenie, najem, dzierżawa;
i. nadawanie drogą emisji telewizyjnej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (w technologii analogowej lub cyfrowej, w sposób kodowany lub niekodowany), w szczególności przez stację naziemną, za pomocą satelity (w tym za pośrednictwem platform cyfrowych) oraz w sposób przewodowy (za pomocą sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, itp.) oraz w sposób umożliwiający odbiór za pomocą telefonów komórkowych;
j. reemitowanie analogowe lub cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technice), m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
k. rozprowadzanie i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w szczególności z wykorzystaniem technologii ADSL, DSL, xDSL, Ethernet;
l. wykorzystywanie w celach marketingu, promocji i reklamy.

 

Nagroda

 

23. Nagrodami w konkursie są:

a. nagroda dla laureata pierwszego miejsca: Kurs Complex One, nagroda pieniężna 750 PLN, gadżety ROG (czapka, worek, smycz, przypinka i zestaw naklejek), koszulka z grafiką Wojciecha Magierskiego;

b. nagrody dla laureatów drugiego i trzeciego miejsca: nagroda pieniężna 750 PLN, gadżety ROG (czapka, worek, smycz, przypinka i zestaw naklejek), koszulka z grafiką Wojciecha Magierskiego;

c. nagroda pocieszenia dla dwunastu najlepszych uczestników: koszulka z grafiką Wojciecha Magierskiego.

24. Dla zwycięzcy pierwszego miejsca, Organizator zapewnia miejsce we wrześniowej edycji kursu Complex One (https://m4gseminars.pl/complex-one/). Warsztaty graficzne 3D odbywają się w Krakowskim Parku Technologicznym, Podole 60, 30-394 Kraków. W razie konieczności zmiany miejsca lub formy przebiegu kursu, Organizator poinformuje o tym zwycięzców z odpowiednim wyprzedzeniem.

25. Organizator nie pokrywa żadnych innych kosztów poza opłaceniem udziału w warsztatach.

26. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę innego rodzaju.

27. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 

Tryb wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagród

 

28. Sponsorami Nagród są firmy ASUS i M4G Seminars.

29. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora, spośród wszystkich zgłoszonych prac, spełniających warunki podane w konkursie. W skład jury wchodzą członkowie zespołu GRYOnline.pl, przedstawiciele firmy ASUS oraz Wojciech Magierski z M4G Seminars.

30. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o zwycięstwie przez Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail. W wiadomości zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie poprawności danych podanych w sekcji „moje gry-online.pl".

31. Podatek od Nagród odprowadza Organizator.

32. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora, następujących danych osobowych niezbędnych do doręczenia i rozliczenia nagrody:
– W przypadku Zwycięzcy z miejsca I:
a. imię i nazwisko;
b. data urodzenia, numer PESEL, nazwa odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania w celu prawidłowego odprowadzenia podatku od nagrody;
c. numer konta na przelanie nagrody pieniężnej.
– W przypadku Zwycięzcy z miejsca II, III:
a. imię i nazwisko;
b. numer konta na przelanie nagrody pieniężnej.

33. Finaliści powinni w ciągu 72 godzin odpowiedzieć na maila organizatorów. W przypadku braku odpowiedzi użytkownika, Organizator ma prawo wyłonić innego zwycięzcę.

34. W przypadku wygranej warunkiem otrzymania Nagrody jest:
a. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”);
b. poprawne wypełnienie danych adresowych w sekcji „moje gry-online.pl” (przycisk „uaktualnij/zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”);

35. W przypadku naruszenia regulaminu, jury wskazane przez Organizatora w terminie do 2 dni od wykrycia naruszenia, wybierze nowego zwycięzcę.

 

Postanowienia końcowe

 

36. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu, których obiektywnie i przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej.

37. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności GRY-Online można znaleźć na stronie: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=12 w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.

38. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:
a. UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu zwycięzców w celach dostarczenia nagrody);
b. Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45a, 30-633 Kraków (imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, nazwa odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania w celach rozliczenia);
c. M4G Seminars (imię, nazwisko, adres mailowy w celach doręczenia nagrody).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania podczas trwania konkursu.

39. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy na adres Organizatora (podany w pkt. 1 Regulaminu) lub na adres konkurs@gry-online.pl wraz z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs graficzny ROG4Creators”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

40. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., firm sponsorujących nagrody, lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin.

41. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.

42. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem pierwszym powyżej zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.rog4creators.gry-online.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.

43. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 41. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Konkursu.

44. Przystępując do udziału w Konkursie, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

45. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

ROG Zephyrus S GX502 – mniejszy. szybszy. Lżejszy.

ROG Zephyrus S15 GX502GW oferuje moc i wszechstronność zarówno w grach AAA, jak i w zadaniach profesjonalnych, na nowo definiując możliwości smukłego laptopa. Jego nowatorska konstrukcja wyzwala pełen potencjał procesora Intel® Core™ i7 oraz karty graficznej NVIDIA® GeForce RTX™ 2070. Dzięki temu zastosowane podzespoły mogą optymalnie wykorzystać zalety ekranu 144 Hz / 3 ms zgodnego z PANTONE® oraz szybkiego dysku SSD o pojemności 512 GB.

Jego elastyczność doskonale sprawdza się w trybach G-SYNC™ i Optimus, zapewniając Ci swobodę przełączania pomiędzy wyjątkowo płynną grafiką a lepszą wydajnością baterii w drodze i w podróży.


ROG Zephyrus S15 GX502GW jest nie tylko jedną z głównych nagród konkursu Sculpt Your ROG Hero, ale też dzięki jego technologii Wojciech Magierski przygotował dla Was modele konkursowe oraz tutoriale.

ROG Zephyrus S GX502 – mniejszy. szybszy. Lżejszy.

ROG Zephyrus S15 GX502GW oferuje moc i wszechstronność zarówno w grach AAA, jak i w zadaniach profesjonalnych, na nowo definiując możliwości smukłego laptopa. Jego nowatorska konstrukcja wyzwala pełen potencjał procesora Intel® Core™ i7 oraz karty graficznej NVIDIA® GeForce RTX™ 2070. Dzięki temu zastosowane podzespoły mogą optymalnie wykorzystać zalety ekranu 144 Hz / 3 ms zgodnego z PANTONE® oraz szybkiego dysku SSD o pojemności 512 GB.

Jego elastyczność doskonale sprawdza się w trybach G-SYNC™ i Optimus, zapewniając Ci swobodę przełączania pomiędzy wyjątkowo płynną grafiką a lepszą wydajnością baterii w drodze i w podróży.


ROG Zephyrus S15 GX502GW jest nie tylko jedną z głównych nagród konkursu Sculpt Your ROG Hero, ale też dzięki jego technologii Wojciech Magierski przygotował dla Was modele konkursowe oraz tutoriale.

Poznaj Jury

Wasze prace oceniał będzie Wojciech “m4gik” Magierski – art director i digital artist, na co dzień pracujący w studiu produkcyjnym Juice, który specjalizuje się w modelowaniu i grafice 3D. Wojtek jest także szkoleniowcem, a w ramach #ROG4Creators przygotował dla Was serię tutoriali dzieląc się swoją wiedzą o grafice 3D.

Poznaj Jury

Wasze prace oceniał będzie Wojciech “m4gik” Magierski – art director i digital artist, na co dzień pracujący w studiu produkcyjnym Juice, który specjalizuje się w modelowaniu i grafice 3D. Wojtek jest także szkoleniowcem, a w ramach #ROG4Creators przygotował dla Was serię tutoriali dzieląc się swoją wiedzą o grafice 3D.